Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Artur Kłonica na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-05-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z siedzibą przy Pijarska 3, 33-300 Nowy Sącz, pokój 116, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Trzetrzewina 33-395 Chełmiec, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 67 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 50 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 730,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ S.A. 33203000451110000001080770.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu Artur Kłonica Kancelaria Komornicza, Romanowskiego 4, Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz tel. 184407699 / fax. 184407699.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/218195

Numer oferty: L/62/N/05/15
Region: małopolskie
Cena: 50.475,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka