Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Magdalena Węgierska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-01-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim mającego siedzibę przy ul. Bartniaka 21/23 w sali nr 5 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej: dz. ew. nr 120 o pow. 3,2 ha, zabudowana nieukończonym budynkiem mieszkalnym, budynkami gospodarczymi oraz szklarnią położonej: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Chlebnia, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Maz. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma      oszacowania     wynosi    564 300,00 zł,     zaś   cena    wywołania    jest   równa    2/3     sumy oszacowania   i wynosi 376 200,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  56 43U,0U zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/Grodzisk Maz. 71102010550000910200242206 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Bartniaka 21/23 pok. Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.I) przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim Magdalena Węgierska

Kancelaria Komornicza ul. Bałtycka 33, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. /fax: 022 755-51-16 e-mail: grodzisk.mazoiviecki@komomik.plhttp://www.grodzisk.mazowiecki.komomik.pl/

Numer oferty: L/1/N/12/13
Region: mazowieckie
Cena: 376.200,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka