Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-02-2014 o godz. 14:50 w budynku Sądu Rejonowego w Gryfinie z siedzibą przy Grunwaldzka 8, 74-100 Gryfino, pokój 107, odbędzie się pierwsza licytacja rodzaj nieruchomości:  spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wieżowa 2, 74-500 Chojna, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 188 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 141 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 830,00 zł     w postaci spółdz. własn. prawa do lokalu mieszk. nr 4 o pow. 61,48m2; trzy pokoje, kuchnia, łazienka, wc i przedpokój; SM Lok.-Wł. w Chojnie

 Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 10% sumy oszacowania nieruchomości - w gotówce, którą należy wpłacić w biurze komornika do godz. 13:00 dnia poprzedzającego dzień licytacji albo złożyć w książeczce oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można także uiścić we wskazanym powyżej terminie na konto  komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryfinie 62124038551111000044786485.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość będzie można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie

Michał Krajewski

Kancelaria Komornicza, Parkowa 3A, Gryfino, 74-100 Gyfino

tel. 914162979 / fax. 914162979

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/117131

Numer oferty: L/209/N/01/14
Region: zachodniopomorskie
Cena: 141.225,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie