Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Jarosław Gardocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-06-2014r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy mającego siedzibę przy ul.Sądowa 5 :

-odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 87-305 Zbiczno, Ciche, nieruchomość gruntowa: działka nr 65/6 o pow. 0,3900 ha  dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 34 240,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 680,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 424,00zł co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Brodnicy O. w Brodnicy 12 94841150 0010 1332 2000 0001

-  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 87-305 Zbiczno,Ciche, stanowiącej nieruchomość gruntowa: działka nr 65/7 o pow. 0,7400 ha dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 51 730,00zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 38 797,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 173,00zł co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Brodnicy O. w Brodnicy 12 94841150 0010 1332 2000 0001

-  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej : 87-305 Zbiczno, Ciche, stanowiącej nieruchomość gruntowa: działka nr 75/2 o pow. 0,7700 ha dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 61 370,00zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 027,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 137,00 zł co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Brodnicy O. w Brodnicy 12 94841150 0010 1332 2000 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy

Jarosław Gardocki

Kancelaria Komornicza w Brodnicy

87-300 Brodnica ul. św. Jakuba 16

NIP: 558-141-87-77

tel. (056) 4954961,4940563 e-mail: brodnica@komomik.plwww.brodnica-komomik.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/144686

Numer oferty: L/45/N/06/14
Region: kujawsko-pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka