Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Łukasz Borowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-01-2014r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim mającego siedzibę przy ul. Narutowicza 16 w sal i nr 103. odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej stanowiącej według ewidencji gruntów działkę o nr 1164/7 o pow. 248 m2 położonej w Ciechocinku przy ul. Chopina   -   zabudowanej   budynkiem   mieszkalnym,   trzykondygnacyjnym,   w   zabudowie   bliźniaczej   o   pow. całkowitej 297,35 m2 oraz budynkiem gospodarczym-dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim-IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej.

Suma oszacowania wynosi 348.600,00zl. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania   i   wynosi 261.450,00zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wy sokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34.860,00zL Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmie można uiścić także na konto komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 par. 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Łukasz Borowicz  ul. Słowackiego 12 87-700  Aleksandrów Kujawski tel.: 54 282 25 96  E-mail: aleksandrow@komornik.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/113062

Numer oferty: L/32/N/01/14
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 261.450,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka