Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wojciech Jamiołkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-09-2014 o godz. 09:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wyszkowie V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pułtusku, ul. Rynek 37, 06-100 Pułtusk, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Cieksyn, 06-130 Nasielsk 1, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie VIII Wydział Ksiąg Wieczystych w Pułtusku prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: niezabudowana działka gruntu o nr 55/13 i powierzchni 0,1625ha

Suma oszacowania wynosi 54 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40 950,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 460,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 45150013861213800339280000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wyszkowie V Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Pułtusku, ul. Rynek 37, 06-100 Pułtusk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie

Wojciech Jamiołkowski

Kancelaria Komornicza, Rynek 19, Pułtusk, 06-100 Pułtusk

tel. (23) 6921736 / fax. (23) 6921736

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/148873

Numer oferty: L/40/N/07/14
Region: mazowieckie
Cena: 40.950,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka