Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie Adrian Kurowiecki Kancelaria Komornicza w Łańcucie na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu10.10.2014 r, o godz. 11.00 w Sądzie Rejonowym w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 10 - sala nr 30, odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Czarna oznaczonej jako działka gruntowa nr 879/2, zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym oraz budynkiem gospodarczym posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łańcucie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 156.854,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi; trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: tj. 117.640,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. 15,685,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na konto komornika nr 24 2030 0045 1110 0000 0209 2060w Bank Gospodarki ŻywnościowejSA z okazaniem potwierdzonego przelewu lub w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu,

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w; kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności,

Organy gmin, urzędów skarbowych i ubezpieczeń społecznych wzywa się, stosownie do art, 954 kpc, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły komornikowi zestawienie podatków' i innych danin publicznych, należnych do dnia licytacji.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie Adrian Kurowiecki

ul. Traugutta 6, 37-100 Łańcut

tel.: 17 7798984

email: lancut.kurowiecki@komornik.pl

http: www.komorniklancut.com

Numer oferty: L/122/N/09/14
Region: podkarpackie
Cena: 117.640,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka