Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy SR w Będzinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-05-2015 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Będzinie z siedzibą przy Sączewskiego 23, 42-500 Będzin, pokój 202, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Górnicza, 41-250 Czeladź, dla którego Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 386 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 289 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP.S.A. 68 1020 2498 0000 8102 0129 6235.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Małgorzata Kicińska-Kij Kancelaria Komornicza, Wojkowicka 2, Czeladź, 41-250 Czeladź tel. 327633510 / fax. 32763350.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/215428

Numer oferty: L/106/N/04/15
Region: śląskie
Cena: 289.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka