Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie Piotr Tomczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 25 czerwca 2015 roku o godz. 10:20 w Sądzie Rejonowym w Pleszewie przy ul. Malińskiej 21 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Czermim, dla której Sąd Rejonowy Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 15 o pow. 1,00 ha, zabudowana: budynkiem mieszkalnym (pow. zabudowy: 134m2), starym budynkiem mieszkalnym (pow. zabudowy: 81,90m2), budynkiem gospodarczo-inwentarskim (pow. zabudowy: 45,70m2), gospodarczym ze szklarnią (pow. zabudowy': 138,60m2) i gospodarczym (pow. zabudowy: 97,50 m2). Część nieruchomości o pow. 0,80ha to niezabudowane grunty rolne o dobrej jakości: Illb klasy bonitacji gleboznawczej. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta. W części zabudowanej działka ogrodzona.

Suma   oszacowania   wynosi   495 000,00 zł.   zaś   cena   wywołania   jest   równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi kwotę 330 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg - w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu IS 10202212 0000 5902 0079 7480 Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pleszewie przy ul. Malińskiej 21 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie Piotr Tomczak Kancelaria Komornicza ul Słowackiego 14, 63-300 Pleszew tel. tel./fax (62)7610714, e-mail: komomikpleszew@o2.pl

 

Numer oferty: L/12/N/06/15
Region: wielkopolskie
Cena: 330.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka