Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Rybniku Magdalena Rożenek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-09-2014 o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku z siedzibą przy Plac M. Kopernika 2, 44-200 Rybnik, pokój 228, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy 3 Maja , 44-230 Czerwionka-Leszczyny, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 273 060,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 182 040,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 306,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 08 1050 1344 1000 0022 6563 5454.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenieKomornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rybniku

Magdalena Rożenek

Kancelaria Komornicza, Młyńska 30, Rybnik, 44-200 Rybnik

tel. 32 423 55 59 / fax. 32 423 89 34

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/161709

Numer oferty: L/38/N/08/14
Region: śląskie
Cena: 182.040,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny