Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis


Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Zbigniew Rokowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20-11-2013 o godz. 09:20 w sali numer 22 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie odbędzie się:

                                                                             P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Częstochowa, ul. Warzywna  stanowiącej własność dłużników i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 240.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:  180.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 24.000,00 zł., najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię należy wpłacić na niżej wskazane konto Sądu Rejonowego w Częstochowie podając sygn. akt XV Co 7050/13: Citibank Handlowy O/Opole nr 66103015080000000803488002
Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Zbigniew Rokowski

Kancelaria Komornicza, Dąbrowskiego 41 A, Częstochowa, 42-200 Częstochowa

tel. 034 3615565 / fax. 034 3615565

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/101327

Numer oferty: L/18/N/11/13
Region: śląskie
Cena: 180.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka