Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Piskuła Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23 maja 2014 r. o godz. 12:00 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 0,0850ha oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 681/6 k.m. 6 położonej w miejscowości Częstochowa, przy ul. Gminna posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 619.600,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4wartości oszacowania tj. kwotę: 464.700,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto sądu w mBANK SA z/s w Warszawie Nr 62 1140 1889 0000 2258 5400 1001 w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 61.960,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt sądowych XV Co 353/13 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 10:00 do godziny 12:00 natomiast akta egzekucyjne w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul. Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Agnieszka Piskuła

Kancelaria Komornicza w Częstochowie 42-200 ul. Dąbrowskiego 40

tel.: (34) 324-61-06

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/136935

Numer oferty: L/153/N/04/14
Region: śląskie
Cena: 464.700,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka