Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie mgr Gabriela Wiśniewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-01-2014 o godz. 10:45 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie mającego siedzibę przy ul.Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 28, obręb 291 o powierzchni 0,1061 ha zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym położonej: 42-200 Częstochowa, ul.Hoża dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi: 402 000,00 zl. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 301 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 40 200,00 zł to jest jednej dziesiątej sumy oszacowania. 

Rękojmię należy wpłacić na konto depozytu Sądu Rejonowego w Częstochowie Citibank Handlowy O/Opole 66 1030 1508 0000 0008 0348.

W myśl art. 962 § 2 kpc rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego,najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10 do godz. 16 Operat szacunkowy w/w nieruchomości można przeglądać w kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń Jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Dodatkowych informacji udziela kancelaria Komornika w Częstochowie ul. Okólna 87 B, tel. 0-34 3656510. Opis nieruchomości znajduje się na stronie www.ksfv.pl oraz www.licytacje.komomik.pl.

 

Numer oferty: L/8/N/01/14
Region: śląskie
Cena: 301.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka