Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie  Agnieszka Piskuła Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 954 kpc w związku z art. 955 kpc że w dniu 11 września 2014 r. o godz. 10:00 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 odbędzie się:

                                                      PIERWSZA  LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położone w miejscowości Częstochowa, przy ul. Kopernika 51 posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowa nr KW.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 252.600,00 zł Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 189.450,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto sądu w mBANK SA z/s w Warszawie Nr 62 1140 1889 0000 2258 5400 1001 w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 25.260,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (licytację) podając w tytule wpłaty sygnaturę akt sądowych XV Co 6802/13 lub w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego, zaopatrzonej w uprawnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacja dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

Nieruchomość tą można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie od godziny 10:00 do godziny 12:00 natomiast akta egzekucyjne w tym samym czasie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ulicy ul. Dąbrowskiego 23/35 w godzinach urzędowania sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji lej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika. jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Agnieszka Piskuła ul. Dąbrowskiego 40, 42-200 Częstochowa tel. 034 324-61-06 e-mail:czestochowa2@komornik.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/160009

 

Numer oferty: L/68/N/08/14
Region: śląskie
Cena: 189.450,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie