Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Aneta Jagodzińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2015 o godz. 11:10 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie z siedzibą   przy ,   42-200   Częstochowa,   pokój   22,   odbędzie   się   pierwsza   licytacja   nieruchomości położonej przy ul.Olbrachta, 42-200 Częstochowa, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 522 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 392 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 280,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Citibank Handlowy O/Opole 66 1030 1508 0000 0008 0348 8002.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Aneta Jagodzińska

Kancelaria Komornicza, Dąbrowskiego 40, Częstochowa, 42-200 Częstochowa

tel. 343144055,343243041 / fax. 343243041

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/199463

 

Numer oferty: L/51/N/02/15
Region: śląskie
Cena: 392.100,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka