Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie mgr Gabriela Wiśniewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-01-2015 r. o godz. 12:10 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie mającego siedzibę przy ul.Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali o powierzchni 53,50m2 położonego: 42-200 Częstochowa, ul.Rakowska 6, dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą. 

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 149 400,00zł. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 050,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 14 940,00 zł to jest jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię należy wpłacić na konto depozytu Sądu Rejonowego w Częstochowie mBank S.A. Warszawa O/Częstochowa 62 1140 1889 0000 2258 5400 1001. 

W myśl art. 962 § 2 kpc rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego ,najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10 do godz. 16 Operat szacunkowy w/w nieruchomości można przeglądać w kancelarii Komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Podstawa: obwieszczenie . Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Gabriela Wiśniewska Kancelaria Komomiczaw Częstochowie 42-200 Częstochowa Okólna 87 B tel. +48 (34) 3656510 e-mail: biuro@ksrv.pl www.ksrv.pl

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/190012

Numer oferty: L/99/N/12/14
Region: śląskie
Cena: 112.050,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie