Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Zbigniew Rokowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, w dniu 05-03-2014 o godz. 09:00:00 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie w sali numer 22 odbędzie się:

                                            DRUGA LICYTACJA

nieruchomości położonej w Częstochowie, ul. Warzywna stanowiącej własność dłużnika i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 240.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 160.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 24.000,00 zł. najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię należy wpłacić na niżej wskazane konto Sądu Rejonowego w Częstochowie podając sygn. akt XV Co 7050/13: Citibank Handlowy O/Opole nr 66103015080000000803488002

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Zbigniew Rokowski

42-200 Częstochowa ul. Dąbrowskiego 41A; tel./fax: (34)3615565.

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/121340

 

 

Numer oferty: L/51/N/02/14
Region: śląskie
Cena: 160.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka