Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Z informacji uzyskanych od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie – Arkadiusza Królikowskiego wynika, iż: w dniu 09.03.2015r., o godz. 09.00,w Sądzie Rejonowym w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 12, w sali nr X odbędzie się II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI zgodnie z poniższym wykazem

L.p.

Nazwa nieruchomości

Ilość

Wartość (w zł) szacunkowa

jednostkowa

Wartość (w zł) szacunkowa

łączna

1

 

Nieruchomość gruntowa niezabudo-wana opisana w KW  obejmująca działki:

- nr 79 o pow. 032 ha (nieużytek),

- nr 81 o pow. 0,09 ha (grunty orne RV), położone w Dąbrównie, w okolicach ul. Kajki, niedaleko linii brzegowej Jeziora Wielka Dąbrowa.

Działka nr 79 o bardzo nieregularnym kształcie. Na granicy południowej porośnięta drzewostanem samosiewnym. Z pozostałych stron granica działki przebiega wzdłuż skarpy (uskok terenu od 3m do ok. 10m). Urwisko zajmuje pow. ok. 0,13 ha (ok. 40% pow. działki). Pozostała część działki zachwaszczona oraz porośnięta samosiewami.

Działka nr 81 o bardzo nieregularnym kształcie, zbliżonym do klina. Na granicy północnej porośnięta drzewostanem samosiewnym. Od zachodu granica działki przebiega wzdłuż skarpy (uskok terenu od 0,5m do ok. 6m). Urwisko zajmuje pow. ok. 0,02 ha (ok. 20% pow. działki). Pozostała część działki zachwaszczona oraz porośnięta samosiewami.

Dojazd do działek ulicą Kajki o nawierzchni asfaltowej a następnie drogą gruntową (porośniętą chwastami, krzewami oraz drzewostanem).

1

64 350,00 zł

18 100,00 zł

64 350,00 zł

18 100,00 zł

 

Telefon kontaktowy do Komornika: tel. (89) 642-15-33, fax. 642-07-35,

www.komornikostroda.pl, e-mail: ostroda.krolikowski@komornik.pl

Adres Kancelarii Komorniczej: 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3 A/ 9 

Suma oszacowania działki nr 79 wynosi: 64 350,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 42 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 435,00 zł.

Suma oszacowania działki nr 81 wynosi: 18 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 12 066,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 1 810,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 06.03.2015r. albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłat całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika do dnia 06.03.2015r.: PeKaO SA II o/Ostróda 85 1240 2555 1111 0010 3238 2737.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntu wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Numer oferty: L/62/N/02/15
Region: warmińsko-mazurskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka