Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Paweł Swędzioł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-07-2014 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej z siedzibą przy Graniczna 23, 41-300 Dąbrowa Górnicza, pokój 125, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Kasprzaka 22, 41-303 Dąbrowa Górnicza, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kasprzaka 22, z którym związany jest udział 101/10000 w użytkowaniu wieczystym gruntu i posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 34,30 m2. Lokal znajduje się na III piętrze budynku wielorodzinnego wybudowanego w latach 70-tych ubiegłego wieku. Składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,75 m2. 

Suma oszacowania wynosi 108 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 840,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BPH S.A. 61106000760000328000000111.

 Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej

Paweł Swędzioł

Kancelaria Komornicza, Zielona Dolina 9, Dąbrowa Górnicza, 41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 530474160 / fax.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/151321

Numer oferty: L/156/N/06/14
Region: śląskie
Cena: 81.300,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie