Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rykach Andrzej Kijak ul. Słowackiego 5, 08-500 Ryki (tek 8i 865 16 13) na podstawie art, 953 i 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 lutego 201 Sr. o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Rykach mającego siedzibę w Rykach przy ulicy Kościuszki 15 w sali nr III, odbędzie się druga licytacja nieruchomości opisanej jako działki gruntu nr 2691/7, 2692/7, 2693/3 i 2694/1 o łącznej powierzchni 0,0798 ha położone w Dęblinie przy ul. Wiślanej  zabudowane wolnostojącym murowanym niepodpiwniczonym jednokondygnacyjnym z użytkowym poddaszem jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 215,78 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Rykach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW.

Suma oszacowania wynosi 589 511,00 zł zaś certa wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi: 393 007,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien  wyłożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania w/w nieruchomości tj. kwotę 58 951,10zl na  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA ! Oddział Lublin 18 102031A7 0000 8102 0063 4642 (rękojmia wpłacona na konto komornika ma wpłynąć na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu z. komornikiem, operat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się w aktach egzekucyjnych złożonych w Sądzie Rejonowym w Rykach 1 Wydział Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów'' razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.                                             

 

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rykach Andrzej Kijak, ul. T. Kościuszki 22b, 08-500 Ryki tel.: 081 8651613 tel. kom. 661432732 mail: ryki.kijak@komornik.pl

Numer oferty: L/74/N/01/15
Region: lubelskie
Cena: 393.007,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka