Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-09-2014 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie z siedzibą przy Garncarska 8, 43-400 Cieszyn, pokój 101, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego położonego przy Skoczowska, 43-426 Dębowiec, dla którego Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Jest to nieruchomość składająca się z działki gruntu nr 1170/11 o powierzchni 1738 m2. Działka o regularnym, trapezowym kształcie, o lekkim spadku w kierunku wschodnim, w stronę lokalnego potoku Knajka, oddalonego o ok. 35 m. Dojazd bezpośrednio od ul. Skoczowskiej, z urządzonym i utwardzonym trelinką wjazdem. Nieruchomość uzbrojona w sieci: elektryczną, wodociągową, telefoniczną, kanalizacyjną sanitarną, nieruchomość nie jest uzbrojona. Na działce znajduje się budynek usługowy, wolnostojący, parterowy, częściowo podpiwniczony, wybudowany w konstrukcji tradycyjnej murowanej prawdopodobnie w latach 70 - tych. Budynek pełnił funkcję skupu mleka, w latach późniejszych zmieniono funkcję na bar z pizzerią. Powierzchnia budynku 93,72 m2.Budynek od ponad 2 lat nie jest użytkowany. W piwnicy instalacja elektryczna jest zdewastowana, zdemontowano armaturę sanitarną w budynku. Zaobserwowany wyraźne ślady wilgoci na ścianach świadczące o nieszczelności pokrycia dachowego, ślady zagrzybienia w okolicach okien drewnianych, pęknięcie ściany kolankowej dachu, odpadające tynki i obicia elewacji. Ogrodzenie nieruchomości całkowicie usunięto, pozostała tylko 1 brama stalowa. 

Suma oszacowania wynosi 132 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 99 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Katowicach 14 1130 1091 7003 9085 3000 0369. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Tomasz Lesiewicz

Kancelaria Komornicza, Mennicza 1, Cieszyn, 43-400 Cieszyn

tel. 0338583747 / fax. 0338547583

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/154836

 

Numer oferty: L/119/N/08/14
Region: śląskie
Cena: 99.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny