Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej Tomasz Wieczorek Kancelaria Komornicza we Wrocławiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24 kwietnia 2013 r. o godz. 09.00 w gmachu Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej ul. Podwale 30 sala nr 016 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej- lokal mieszkalny nr położony we Wrocławiu, obręb Psie-Pole przy ul. Miłostowskiej 24 . Lokal mieszkalny w budynku wieloklatkowym, położony na III kondygnacji składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju o pow. użytkowej 46,40 m2, pomieszczenie przynależne komórka lokatorska nr 3 o pow. 1,89 m2 usytuowana w przyziemiu.

Analiza stanu prawnego w dziale I-O księgi wieczystej- "lokal . mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość: pokój - 2 szt, kuchnia -1 szt., łazienka - l szt. przedpokój 1 szt., wraz z pomieszczeniem przynależnym - komórką lokatorska  o łącznej pow. 50,19 m2" oraz stanu faktycznego na nieruchomości lokalowej położonej we Wrocławiu, przy ul. Miłostowskiej nr 24 wskazuje, że:

- istnieją rozbieżności pomiędzy zapisem ilości pomieszczeń lokalu mieszkalnego w dziale I-O księgi wieczystej oraz stanem faktycznym na podstawie oględzin dokonanych przez biegłego: obecnie w lokalu znajduje sie sześć pomieszczeń, tj: pokój - 3 szt., kuchnia - 1 szt., łazienka z WC ­1 szt., przedpokój - 1 szt., co nie zostało ujawnione w księdze wieczystej. Zmieniono układ funkcjonalny pomieszczeń.

- istnieją rozbieżności pomiędzy zapisem powierzchni użytkowej nieruchomości lokalowej - w dziale, I-O księgi wieczystej oraz stanem faktycznym na podstawie dokumentacji źródłowej i pomiarów z natury dokonanych przez biegłego: powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 46,40 m2. Z własnością lokalu łączy się udział wynoszący 23/10000 w nieruchomości wspólnej objętej księga wieczystą

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę brutto:257.700,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: tj; trzy czwarte wartości oszacowania  193.275,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 25.770,00 zł. na rachunek bankowy komornika w banku PKO BP III O/WROCŁAW nr 51102052420000290200190777, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 10 kwietnia 2013 r. w godzinach od 10.30 do 11.00 , zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia ostanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

dla Wrocławia - Fabrycznej Tomasz Wieczorek Kancelaria Komornicza we Wrocławiu

pl. Teatralny 1/3                                     teI.717886438/fax39

50-05-1 Wrocław

 

Numer oferty:
Region: dolnośląskie
Cena: 193.275,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie