Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Malborku   Przemysław   Biernacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-01-2014 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Malborku z siedzibą przy 17 Marca 3, 82-200 Malbork, pokój 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Drewnica, 82-103 Stegna, dla której Sąd Rejonowy w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gd. prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 70 226,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 669,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 022,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Żuławski Bank Spółdzielczy 80 8306 0003 0004 1003 3000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 17:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać   akta   postępowania   egzekucyjnego   w   Sądzie   Rejonowym   w   Malborku   mieszczącym   się   pod adresem: 17 Marca 3, Malbork, 82-200 Malbork.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Malborku

Przemysław Biernacki

Kancelaria Komornicza, Dworcowa 14, Nowy Dwór Gdański, 82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. 55 246 28 48 / fax. 55 246 28 48

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/112879

Numer oferty: L/29/N/01/14
Region: pomorskie
Cena: 52.669,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka