Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Izabela Podgórska-Wójtowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-07-2013r. o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu mającego siedzibę przy ul. Narutowicza 42 w sali nr 45, odbędzie się druga licytacja nieruchomości - zabudowana dwoma domami i budynkiem gospodarczym na działce 927 m2 położonej: 88-100 Inowrocław 1, Św. Ducha, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 529.278,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 352.852,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52.927,80zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto kancelarii komornika 36 814900002001000380870002 - najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację Nieruchomość można oglądać 19-06-2013 o godz.10:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego do dnia 18-06-2013.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu

Izabela Podgórska-Wójtowicz

Kancelaria Komornicza Studzienna 26/1, 88-100 Inowrocław

tel. 052-357-19-11 e-mail: inowroclaw.wojtowicz@komornik.pl

www.komornik.inowroclaw.pl 

 

Numer oferty:
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 352.852,00 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka