Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 05 czerwca 2013 r  o godz. 15.00  w sali nr  32 Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Wieliczce  ul. Janińska 25 odbędzie się:
                                                                        D R U G A    L I C Y T A C J A
 nieruchomości położonej w miejscowości Kulerzów składającej się z działki ewidencyjnej nr 68 o powierzchni 0,33 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,  działki ewidencyjnej nr 283 o powierzchni 0,04 ha oraz działki ewidencyjnej nr 312 o powierzchni 0,23 ha  - posiadającej założoną księgę wieczystą w  Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Skawinie  Sądu Rejonowego w Wieliczce.
Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę                                480.258,00 zł
- w tym działka nr 68 zabudowana   budynkiem na kwotę                  465.222,00 zł
- działka  gruntowa nr 283   o pow.0,04 ha na kwotę                             2.340,00 zł
- działka  nr 312 o pow.0,23 ha  na kwotę                                            12.696,00 zł             
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie  trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 320.200,00 zł
w tym: 
- cena wywoławcza działki nr 68 zabudowanej wynosi kwotę          310.200,00 zł
- cena wywoławcza działki gruntowej  nr  283 wynosi kwotę              1.600,00 zł
- cena wywoławcza działki gruntowej nr 312 wynosi                           8.500,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 48.000,00 zł. 
Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce   lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości..
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik UL. SŁOWACKIEGO 3/14, 32-020 WIELICZKA; tel.: 012 2883232; fax.: 012 2883232; mail: wieliczka.budnik@komornik.plNumer oferty:
Region: małopolskie
Cena: 310.200,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka