Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 17.06.20 13r. o godz. 13 :00 w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu ul. A. Krajowej 104 w sali nr 118, odbędzie się:

DRUGA  LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

położonej jest w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej , posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu. Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 159/1 o pow. 0,0844 ha oddaną w użytkowanie wieczyste i prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej. Budynek wzniesiony w I połowie XX wieku, w technologii tradycyjnej murowanej z cegły ­wyremontowany w 2007 r. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 84,10 m2 i składają się na nią trzy pokoje, kuchnia, łazienka i komunikacja. Dodatkowo budynek posiada strych. Media: energia elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa, c.o. z kotła gazowego. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 310.000,0 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 206.666,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i  wygasną z chwilą" uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

POUCZENIE:

Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić organ egzekucyjny o każdej zmianie swego miejsca zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 136 kpc).

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska

Kancelaria Komornicza 59-900 Zgorzelec, ul. Armii Krajowej 13, IIp.

tel.: 75/6477 077, fax: 75/6477 077, www.komornikzgorzelec.pl, email: zgorzelec3@komornik.plkonto: Bank Millennium SA Millennium - Centrum Rozliczeniowe 43116022020000000158991857  

 

Numer oferty:
Region: dolnośląskie
Cena: 206.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom