Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 24.07.2013r. o godzinie 13.00  w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu VII Wydział Cywilny w sali nr I przy ul. Grzybowskiej 4/6, odbędzie się druga  licytacja nieruchomości oznaczonej jako działka o powierzchni 362 m2, położonej w Radomiu przy ul. Botanicznej  zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 111,44 m2,  dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Nieruchomość jest oszacowana na kwotę 390.000,00 zł. Cena wywołania nieruchomości w powyższej licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 260.000,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmie można uiścić w kancelarii lub na konto komornika PKO BP SA I O Radom 21102043170000540200878330.  

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu 2 ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12.00 do godz. 14.00 oraz  do przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Radomiu przy ul. Grzybowskiej 4/6, pok. sekretariatu VII Wydziału Cywilnego  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego,  wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą  do przeprowadzenia  licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Mirosław Siebyła,   adres kancelarii komornika: ul. Wolność 8 lok. 8, 26-600 Radom

 

 

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 260.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka