Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Włodzimierz Goździcki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-06-2013 o godz. 14:15 pod adresem: Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny, ul.Andersa Władysława 17, 75-012 Koszalin odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej przy ul. Zacisze , 75-127 Koszalin, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Koszalinie prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
działka gruntu nr 37 w obrębie 9 o powierzchni 521 m2 zabudowana jednym budynkiem mieszkalnym podzielony na dwie odrębne części mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 204 m2 i jeden budynek gospodarczy przylegający do budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy 41 m2. Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną,wod-kan z sieci zewnętrznej ,centralne ogrzewanie indywidualne piecowe

Suma oszacowania wynosi 525 888,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 350 592,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 588,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej 44 20300045 1110 0000 0048 2470.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Włodzimierz Goździcki

Kancelaria Komornicza, Piłsudskiego 56, Koszalin, 75-520 Koszalin

tel. 943470513 / fax. 943470513

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/65735

Numer oferty:
Region: zachodniopomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka