Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Godkowicz-Drzewińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-04-2013 o godz. 13:40 w budynku Sądu Rejonowego   w   Gdyni   z   siedzibą   przy   Plac   Konstytucji   5,   81-969   Gdynia,   pokój 229, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej przy ul.Inżynierska, 81-512 Gdynia, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Gdyni, ul.Inżynierska, stanowiącej działkę nr 675/54 mapa 76 o powierzchni 206 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 215 m2 ,dla której Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 1 263 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 842 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 126 330,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BANK POLSKI S.A. I.O w Gdyni 88 10201853 00009302 00147512.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy                                                                               

przy Sądzie Rejonowym w Gdyni

Jolanta Godkowicz-Drzewińska

Kancelaria Komornicza, Skwer Kościuszki 15, Gdynia, 81-370 Gdynia

tel. 586615271 / fax. 586615271

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/58902

Numer oferty:
Region: pomorskie
Cena: 842.200,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka