Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Henryk Suszycki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-05-2013 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku z siedzibą przy ul. Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko, pokój 128, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej przy Chocieszów  57-320 Polanica-Zdrój, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 1 219 380,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 812 920,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 121 938,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 21203000451110000000875540.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kłodzku mieszczącym się pod adresem: ul. Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku

Henryk Suszycki

Kancelaria Komornicza, ul. Okrzei 11, 57-300 Kłodzko

tel. 74 8110439 74 8113576 / fax.

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/65156 

Numer oferty:
Region: dolnośląskie
Cena: 812.920,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka