Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Paweł Myszkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-05-2013 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, pokój VI, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej przy Sułków, 26-804 Stromiec, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Białobrzegach prowadzi księgę wieczystą.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa (użytek rolny) składająca się z działki niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 95/4 o powierzchni 1,0624 ha która położona jest w miejscowości Sułków gmina Stromiec. Dojazd, dojście do nieruchomości odbywa się z drogi o nawierzchni asfaltowej gminnej oraz drogi gruntowej. Działka usytuowana jest w zasięgu uzbrojenia w sieć elektryczną oraz sieć wodociągową. Przedmiotowa nieruchomość jest nieogrodzona, porośnięta roślinnością trawiastą oraz samosiewami. Otoczenie nieruchomości stanowią nieruchomości niezabudowane, las, nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi oraz gospodarczymi. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta w VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Białobrzegach Sądu Rejonowego w Grójcu.

Suma oszacowania wynosi 55 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 36 666,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 05 1020 4317 0000 5602 0094 6905.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Paweł Myszkowski

Kancelaria Komornicza, Mogielnicka 33 lok1.08, Grójec, 05-600 Grójec

tel. 48 332 92 05 / fax. 48 366 24 49

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/61366

 

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 36.666,66 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka