Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

                                                                                                               

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 29.07.2013r. o godzinie 08:45 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży Zamiejscowy Oddział w Grajewie mającego siedzibę w 19-200 Grajewo, ul. Kolejowa 1 w sali nr 1  odbędzie się druga licytacja własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego o łącznej powierzchni 60,40 mkw położonego : 19-200 Grajewo, Oś Centrum 9 . Dla nieruchomości XI Zamiejscowy Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grajewie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 168.000,00PLN, zaś cena wywoławcza wynosi 2/3 sumy oszacowania tj. 112.000,00PLN. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 16.800,00PLN.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika: PKO BP SA w Białymstoku 66102013320000180200373423

Zgodnie z przepisami art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łomży Grażyna Sosnowska Adres kancelarii komornika: 19-203 Grajewo Oś. Południe 9, tel.: 86 2723677; email: grajewo@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/76684  

Numer oferty:
Region: podlaskie
Cena: 112.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie