Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji   i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 09.09.2013r. o godzinie 12:30  w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 7  odbędzie się druga licytacja  lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębna nieruchomość położonego w miejscowości Hajnówka ul. Białowieska 8 o powierzchni 51,90 m2 wraz z udziałem 6780/132960 w gruncie oznaczonym numerem geodezyjnym 2320/123 składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i piwnicy. Dla nieruchomości IX Zamiejscowy Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedziba w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 118.021,00PLN, zaś cena wywoławcza wynosi 2/3 sumy oszacowania tj. 78.680,67PLN. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 11.802,10PLN.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika: PeKaO SA 30124052531111000057109789 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

Zgodnie z przepisami art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim  Roman Jakubiuk Adres kancelarii komornika: ul. Mickiewicza 33 , 17-100 Bielsk Podlaski.

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/86039

Numer oferty:
Region: podlaskie
Cena: 78.680,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie