Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Daniel Wach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-08-2013 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą przy B.Prusa 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka, pokój 1, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Klonowa, Stare Lubiejewo, 07-300 Ostrów Maz., dla którego WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W OSTROWI MAZ. prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 113 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 75 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK PEKAO SA 02 1240 5628 1111 0000 5071 3367.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej mieszczącym się pod adresem: B.Prusa 2,  07-300 Ostrów Mazowiecka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Daniel Wach Kancelaria Komornicza, Lubiejewska 25A, Ostrów Mazowiecka, 07-300 Ostrów Maz. tel. 29 7468071 / fax. 29 7468071.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/80411

 

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 75.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie