Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Jarosław Figura na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-07-2013 o godz. 10:50 w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą    przy    Włocławska    4, 62-600 Koło, pokój 26,   odbędzie   się   druga   licytacja  spółdzielczego   lokalu   mieszkalnego,   położonego    przy   ul.   PCK, 62-600 Koło, dla którego Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 110 820,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 73 880,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 082,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A 47 1020 2762 0000 19 02 0002 5387.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kole Jarosław Figura

Kancelaria Komornicza, Sienkiewicza 30, Koło, 62-600 Koło tel. 632728343 / fax. 632616868

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/74244

Numer oferty:
Region: wielkopolskie
Cena: 73 880,00 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie