Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-07-2013 o godz. 14:45 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda, pokój VIII, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Pionierska , 14-100 Ostróda 1, dla którego Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
niezamieszkały lokal mieszkalny o pow. użytkowej 50,74m2, i przynależna piwnica 3,74m2 w budynku wielorodzinnym z 2008r

Suma oszacowania wynosi 193 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 129 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 370,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.   Rękojmię   można   uiścić także   na   konto   komornika:     PKO BP SA O Ostróda 56102036130000650200047712.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00  przeglądać operat szacunkowy nieruchomości, akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska

Kancelaria Komornicza, ul. Jana III Sobieskiego 3C, Ostróda, 14-100 Ostróda

tel. 896464766 / fax. 896460585

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/74384

 

Numer oferty:
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 129.133,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie