Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Andrzej Mazur na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-05-2013 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej z siedzibą przy Mickiewicza 12, 43-300 Bielsko Biała, pokój 9, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego  położonego przy Skośna 6, 43-300 Bielsko-Biała, dla którego Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 118 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 78 733,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 810,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 69 1020 1390 0000 6302 0018 0455.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej

Andrzej Mazur

Kancelaria Komornicza, Michałowicza 12, Bielsko Biała, 43-300 Bielsko Biała

tel. 338124917 / fax. 338124917

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/62525

Numer oferty:
Region: śląskie
Cena: 78.733,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie