Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 09.05.2013r. o godzinie 9:00   w  budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ I Wydział Cywilny  przy ul. Terespolskiej 15A w sali nr 21 odbędzie się druga licytacja nieruchomości lokalowej położonej w Warszawie przy ul. Świderska 113B, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Sumę oszacowana stanowi kwota 398.245,00zł. Cena wywołania w powyższej licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 265.496,66 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię (powiększoną o porto 2,00 PLN) na rachunek depozytowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ  nr 46 1030 1508 0000 0008 0353 5019, lub na rachunek bankowy komornika nr 66 1020 1097 00007202 0084 1635 w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości, tj. 39.824,50 PLN w taki sposób, aby 2 godziny przed wyznaczonym terminem licytacji wpływ rękojmi mógł być potwierdzony przy użyciu elektronicznych środków transmisji danych.  

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu 2 ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ przy ul. Terespolskiej 15A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą  do przeprowadzenia  licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych  i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  

Podstawa: Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ  Juliana Banachowicz , adres kancelarii komornika: ul.  Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa, TEL.: 22 4656715-16 EMAIL: WARSZAWA.PRAGA4@KOMORNIK.PL

 

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 265.496,66 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie