Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Grzegorz Obrzud na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-07-2013 o godz. 13:50 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy z siedzibą przy 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica, pokój 24, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego,  położonego przy Wrocławska  56-420 Bierutów, dla którego Sąd Rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystą.
Opis nieruchomości:


Nieruchomość lokalowa o funkcji mieszkalnej położona w miejscowości Bierutów, ul .Wrocławska składająca się z prawa własności lokalu mieszkalnego  o powierzchni użytkowej 39,00 m2 oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 59/3, AM-31 i w częściach wspólnych budynku, wynoszącego 1.330/10.000 części. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej urządzona jest Księga Wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział V Ksiąg Wieczystych. Z prawem własności nieruchomości lokalowej związane jest prawo udziału w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu  o powierzchni 172 m2 wynoszące 1.330/10.000 części. Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej zabudowanej urządzona jest Księga Wieczysta  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy, Wydział V Ksiąg Wieczystych. 

Suma oszacowania wynosi 94 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 63 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 470,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA III O.we Wrocławiu 45 1240 3464 1111 0010 4721 6308.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

10.07.2013

14:15 - 14:30

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa:  obwieszczenie Komornika  Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy  Grzegorz Obrzud Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 12, Olesnica, 56-400 Oleśnica

tel. 713967230 / fax. 713967230

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/76176

 

 

Numer oferty:
Region: dolnośląskie
Cena: 63.133,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie