Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953

kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 września 2013r. o godz. 13:00 w budynku Sądu

Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się druga licytacja

lokalu mieszkalnego złożonego z dwóch pokoi, kuchni, korytarza, łazienki o łącznej powierzchni

56,9700 M2, oraz przynależnej kotłowni, położonego w Woźnicach, gm. Mikołajki, dla którego Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 108 200 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 72 133,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy

oszacowania, to jest 10820 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika: PKO Bank

Polski SA O. Centrum w Mrągowie 28102036390000850200050377 najpóźniej w dniu

poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć

nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz

inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od

godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania

nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt

postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez

zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o

zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym

zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub

przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni

przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą

uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie

Andrzej Popowicz

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 21/17

tel. (89) 7413250 e-mail: biuro@komornik.rnragowo.pl

www.komornik.rnragowo.pl

Numer oferty:
Region: warmińsko-mazurskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie