Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Migas Kancelaria Komornicza w Śremie zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21 czerwca 2013r. o godz. 09:30 w sali nr 7 Sądu Rejonowego w Kościanie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Śremie odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa niezabudowana położonej w: Czapurach, gm. Mosina, przy ul. Krętej  dz. nr 151/3  posiadająca założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Śremie Sądu Rejonowego w Kościanie. Powierzchnia nieruchomości 909 m2, oznaczona jako działka ewidencyjna o nr 151/3. Teren nieruchomości ma regularny kształt z lekkim spadkiem w kierunku zachodnim (do rzeki Warty). Nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkalnej (o funkcji mieszkalnej i komercyjnej, nowe domy mieszkalne) oraz terenów niezagospodarowanych wzdłuż rzeki Warty i linii energetycznej wysokiego napięcia. Dojazd do nieruchomości możliwy jest ulicami o nawierzchni nieutwardzonej. Teren ten jest uzbrojony w następujące sieci: elektryczną, wodociągową oraz gazową (w ulicy). Teren nie jest ogrodzony a działka jest niezagospodarowana.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 123 200,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 82 133,33 zł.  Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, na konto nr PKO BP 50 1020 4027 0000 1802 0767 0286 - z dopiskiem licytacja  lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków w upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Po w/w terminie rękojmia nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kościanie

Przemysław Migas

Kancelaria Komornicza, Poznańska 24, Śrem, 63-100 Śrem

tel. 61 283 06 91 / fax. 61 623 25 57

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/69923

 

Numer oferty:
Region: wielkopolskie
Cena: 82.133,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka