Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alina Wyszyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-09-2013 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku z siedzibą przy Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, pokój XII, odbędzie się druga licytacja nieruchomości ,   położonej przy  15-950 Białystok, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
nieruchomość stanowiąca działkę geod. nr 174 o pow.0,1456 ha

Suma oszacowania wynosi 283 308,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 188 872,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 331,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK PEKAO SA BIAŁYSTOK 13 1240 5211 1111 0000 4919 8081.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącym się pod adresem: Mickiewicza 103, Białystok, 15-950 Białystok.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Alina Wyszyńska

Kancelaria Komornicza, Marjańskiego 3, Białystok, 15-402 Białystok

tel. 857411130 / fax. 857411130

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/87495

Numer oferty:
Region: podlaskie
Cena: 188.872,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka