Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Andrzej Jóźwiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-06-2013 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z siedzibą przy Waryńskiego 32, 95-060 Brzeziny, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej Gaj ,Obręb Przanówka, 95-060 Brzeziny, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Brzezinach prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 114 560,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 76 373,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 456,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao SA 07 1240 3334 1111 0000 2773 1093.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mieszczącym się pod adresem: Waryńskiego 32, Brzeziny, 95-060 Brzeziny. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Andrzej Jóźwiak, Kancelaria Komornicza, Lasockich 33, Brzeziny, 95-060 Brzeziny, tel. 468744740 / fax. 468744740

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/74038

 

Numer oferty:
Region: łódzkie
Cena: 76.373,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka