Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Andrzej Perzanowski Kancelaria Komornicza w Gdańsku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-10-2013 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z siedzibą przy 3 Maja 9 A, 80-802 Gdańsk, pokój A 1.09, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonego przy Gen. Józefa Wybickiego , 83-050 Kolbudy Górne, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Gdańsku-Północ prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 910 072,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 606 714,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 91 007,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi,  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO SA Gdańsk 64 12405442 1111 0000 5376 0465.. Zgodnie z przepisem art 962 § 2 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.  do godz.  oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku

Andrzej Perzanowski

Kancelaria Komornicza, Korzeniowskiego 22, Gdańsk, 80-508 Gdańsk

tel. 58 344 54 67 / fax. 58 344 54 67

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/65245

 

Numer oferty:
Region: pomorskie
Cena: 606.714,66 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka