Opis

                                                                                                   

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 09.05.2013r. o godzinie 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim mającego siedzibę przy ul. Narutowicza 16, w Sali nr 103,  odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ciechocinku przy ul. Kopernika stanowiącej według ewidencji gruntów działkę o nr 640/14 o powierzchni 0,0989 ha dla  której IV Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 101.300,00PLN, zaś cena wywoławcza wynosi 2/3 sumy oszacowania tj. 67.533,33PLN. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 10.130,00PLN.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. O/Centrum w Ciechocinku 15102052000000460200209007

Zgodnie z przepisami art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Łukasz Borowicz  Adres kancelarii komornika: ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, tel.: 0542822596

E-mail: aleksandrow@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/62165

 

Numer oferty:
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 67.533,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka