Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-07-2013 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 8, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej w gminie Środa Śląska w obrębie Szczepanów przy ulicy Lipnickiej  na działce nr 164/1 o powierzchni 0,65ha zabudowanej halą przemysłową kurnika o powierzchni użytkowej 1237,56 m2 oraz częścią administracyjno-socjalną o powierzchni użytkowej 44,30 m2, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.  

Uzbrojenie działki: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja do szamba zlokalizowanego na nieruchomości. Nieruchomość stanowi własność dłużnika.  

Suma oszacowania wynosi 188.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 125.333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18.800,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Środzie Śląskiej 20 10902444 0000 0006 18000054 Rękojmię należy wpłacić najpóźniej do rozpoczęcia licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 21 :00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego w Środzie Śląskiej ul. Legnicka 24B/3 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

  

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej

Albert Masternak

Kancelaria Komornicza w Środzie Śląskiej

55-300 Środa Śląska ul Legnicka 248/3

tel. 71/3172 612 e-mail: komornik.srodaslaska@op.pl

www.komorniksrodaslaska.pl

                       

 
Numer oferty:
Region: dolnośląskie
Cena: 125.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny