Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-06-2013 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Targu z siedzibą przy Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ, pokój 121, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Targu prowadzi księgę wieczystą.
Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej  w południowo- zachodniej części Nowego Targu na obszarze terenów produkcyjno- magazynowych. Nieruchomość składa się z prawa użytkowania wieczystego działki 9938/102 oraz prawa własności budynku magazynowego. Lokalizacja w odległości ok.. 450 m od głównej drogi komunikacji Nowy Targ- Czarny Dunajec. Od strony północnej nieruchomość przylega do drogi asfaltowej. Działka ewidencyjna 9938/102 ma kształt zbliżony do prostokąta. Działka 9938/102 zabudowana jest budynkiem magazynowym. Powierzchnia użytkowa- 1517,63 m2, łączna powierzchnia wszystkich pomieszczeń wynosi- 3048,83 m2. Budynek magazynowy, podpiwniczony, parterowy, konstrukcji szkieletowej żelbetowej wypełnionej elementami drobnowymiarowymi. Budynek stanowi część byłego kompleksu budynków produkcyjno-magazynowych. Od strony północnej rampa wyładunkowa dla samochodów dostawczych. Od strony południowej rampa wyładunkowa nieczynnego torowiska. W kancelarii do wglądu operat szacunkowy sporządzony przez biegłego. Nieruchomość położona jest w Nowym Targu  , posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu wraz z własnością budynku, ustanowionej na rzecz dłużnika. 

Suma oszacowania wynosi 1 345 075,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 896 716,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 134 507,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/NOWY TARG 56 1020 3466 0000 9102 0034 7328.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu

Maciej Sadys

Kancelaria Komornicza, Rynek 18, Nowy Targ, 34-400 Nowy Targ

tel. 18 2643251 / fax. 18 2643251

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/68891

  

Numer oferty:
Region: małopolskie
Cena: 896.716,66 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny