Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Jarosław Kluczkowski Kancelaria Komornicza w Łodzi na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 17 lipca 2013 r. (środa) o godz. 09:00

w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, mającego siedzibę w Łodzi przy Al. Kościuszki 107/109 w sali nr B (wejście od ulicy Wólczańskiej 138), odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości, tj. udziału wynoszącego 4/24 części  - we własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Płatowcowej , dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Przedmiotem egzekucji jest ułamkowa część nieruchomości, tj. udział wynoszący 4/24 części. Nieruchomość położona jest w Łodzi przy ulicy Płatowcowej i stanowi zabudowaną działkę gruntu nr 552, obręb P-04. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzona jest księga wieczysta. Działka gruntu nr 552 ma powierzchnię 315 mkw. Na działce nr 552 posadowione są dwa budynki: jeden w stanie surowym, drugi w bardzo złym stanie technicznym, grozi zawaleniem. 

Suma oszacowania ułamkowej części nieruchomości, będącej przedmiotem egzekucji, wynosi13.470,00 zł (trzynaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych), zaś cena wywołania ułamkowej części nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 8.980,00 zł (osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.347,00 zł (jeden tysiąc trzysta czterdzieści siedem złotych). Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi:  BANK HANDLOWY O/Łódź  nr  53 1030 1508 0000 0008 0452 4002 powołując się na sygnaturę akt II 1 Co 11898/12. Rękojmię   można uiścić także na konto komornika sądowego   PKO BP SA I O/Łódź  nr  85 1020 3352 0000 1402 0073 5365 powołując się na sygnaturę akt KM 818/12. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego (protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego) w sekretariacie II Wydziału Cywilnego - Sekcja Egzekucyjna - Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, mającego swoją siedzibę w Łodzi, przy Al. Kościuszki 107/109 pod sygnaturąII 1 Co 11898/12.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy   (dawniej Rew.I)

przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Jarosław Kluczkowski

Kancelaria Komornicza w Łodzi

90-436 Łódź Al. Kościuszki 89/3

tel. (42)6366564, fax. (42)6366521  e-mail: lodz1@komornik.pl 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/72323 

Numer oferty:
Region: łódzkie
Cena: 8.980,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom