Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

PKO BP SA   CRW  Biuro  w  Katowicach  Zespół  Wierzytelności  MSP  i  Rynku  Mieszkaniowego  informuje,   że  w  dniu 06-09-2013r. o godz.9:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sali nr 12 odbędzie się pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego gruntu działek nr 664/191 i 645/191 oraz prawo własności budynków, budowli i urządzeń na nieruchomości położonej w miejscowości Radlin przy ul. Rybnicka  o pow. 10270,00 m2. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem usługowym z częścią hotelową, basenem otwartym wraz z brodzikiem, budynkiem zaplecza basenu wraz z rozdzielnią elektryczną, stróżówką i 4 drewnianymi domkami kempingowymi.

Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą  w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim.

Prawo użytkowania wieczystego wraz z budynkami oszacowane jest na kwotę: 2.764.000,00 zł, w tym wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu na kwotę 250.000,00 zł oraz własność budynków i budowli na kwotę 2.514.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 1.842.667,00zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 276.400,00 zł najpóźniej do godz. 15.30 dnia 05 września 2013r. na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląskim 23 1050 1403 1000 0023 3645 5106 a w gotówce najpóźniej w dniu licytacji do godz. 8.30 w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do  prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praz użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

KS przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim Marek Dyrbuś Ul. Księżnej Konstancji 4,44-300 Wodzisław Śląski tel. 032 455-52-48 email:wodzislaw.slaski.dyrbus@komornik.pl

Numer oferty:
Region: śląskie
Cena: 1.842.667,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny