Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Robert Porada zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 06-06-2013 r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Rybniku Pl. Kopernika 2, sala 250, odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Rybnik przy ul. Strzeleckiej  o łącznej powierzchni 0,0144 ha (składająca się z trzech niezależnych lokali: na parterze lokal gastronomiczny, na piętrze i poddaszu - mieszkania) posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Rybniku.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2.122.000,00 zł (+VAT). Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania tj.: 1.414.666,67 zł (+VAT). Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj.212.200,00 zł w jeden z następujących sposobów:

- w gotówce, najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji;

- przelewem na rachunek bankowy w 19 1240 4357 1111 0010 2391 6330 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Rybniku ul.3 Maja 10 uznanym najpóźniej do godziny 15,00 dnia poprzedzającego licytację;

- w postaci książeczki oszczędnościowej złożonej w kancelarii komornika najpóźniej do godziny 15,00 dnia poprzedzającego licytację, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tą można oglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji po skontaktowaniu się z komornikiem, natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

KS przy S.R. w RYBNIKU ROBERT PORADA

UL. WODZISŁAWSKA 38A,

44-200 RYBNIK

TEL. 032 422-56-47,

E-MAIL:RYBNIK.PORADA@KOMORNIK.PL

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/70005

 

Numer oferty:
Region: śląskie
Cena: 1.414.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny